Điều khoản sử dụng

Phần 1: Quy định chung

Trang website ClickVay.vn được sở hữu/sử dụng và vận hành bởi CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VEGA FINTECH (sau đây được gọi chung là “ClickVay.vn ”).
Người sử dụng website và các dịch vụ trên ClickVay.vn (sau đây có thể gọi là “bạn” hoặc “Khách Hàng”) được yêu cầu phải đọc kỹ, hiểu, đồng ý và chịu sự ràng buộc với các quy định được mô tả trong Điều khoản và Điều kiện sử dụng đối với người sử dụng dịch vụ ClickVay.vn (sau đây gọi là “Điều Khoản và Điều Kiện”) sau đây:
1. Ngay khi truy cập và sử dụng sản phẩm, dịch vụ trên trang web ClickVay.vn cũng như các trang web liên kết (có thể được liệt kê ở bất kỳ phần nào của Website), bạn đã xác nhận đồng ý và chấp thuận tuân thủ theo bảng Điều Khoản và Điều Kiện này của chúng tôi. Khi bạn đồng ý cung cấp thông tin cho ClickVay.vn nghĩa là bạn đồng ý sử dụng dịch vụ của chúng tôi, qua đó, cho phép ClickVay.vn cùng các đối tác (cá nhân hay tổ chức) sử dụng các thông tin đó để chào/bán các sản phẩm hay dịch vụ của họ và/hoặc của ClickVay.vn, thông qua các phương tiện trực tiếp (gặp gỡ bán hàng) hoặc gián tiếp (email, điện thoại, tin nhắn, thư bưu điện...). Các đối tác của ClickVay.vn có thể là các cá nhân và tổ chức hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực cho vay, tài chính, tín dụng-ngân hàng, dịch vụ pháp lý, công nghệ thông tin và thương mại điện tử... do ClickVay.vn chỉ định trong từng thời kỳ.
2. Bằng việc truy cập website, Khách Hàng mặc nhiên thừa nhận Khách Hàng thuộc đối tượng hợp pháp để giao dịch với ClickVay.vn và/hoặc các đối tác của ClickVay.vn theo các quy định của ClickVay.vn; các đối tác và quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.
3. ClickVay.vn có toàn quyền thay đổi hoặc chấm dứt bất kỳ tính năng nào của website, cũng như thay đổi các điều khoản và điều kiện áp dụng đối với người sử dụng web này vào bất kỳ lúc nào và không cần báo trước. Những thay đổi, chỉnh sửa, bổ sung hoặc xóa bỏ sẽ có hiệu lực ngay sau khi được cập nhật và đăng tải trên tất cả các trang website ClickVay.vn, các trang website con, trang website liên kết... Mọi dịch vụ hay sản phẩm đang được bạn sử dụng thông qua website sẽ phải chấp nhận các thay đổi cập nhật đó.
4. ClickVay.vn cung cấp dịch vụ tư vấn cho các sản phẩm tài chính cho các khách hàng đang sinh sống và hoạt động trên lãnh thổ nước CHXHCN Việt Nam. Do vậy ClickVay.vn không có nghĩa vụ phục vụ những cá nhân hay tổ chức ngoài phạm vi hoạt động mà không cần phải thông báo bằng văn bản hay bất kỳ phương tiện nào khác.
5. Khi bạn điền vào biểu mẫu và gửi yêu cầu, tạo một tài khoản hoặc đăng ký sử dụng dịch vụ qua hệ thống ClickVay.vn, bạn đã hiểu và đồng ý rằng mình đã thiết lập một mối quan hệ kinh doanh giữa bạn và ClickVay.vn đối tác của ClickVay.vn. Theo đó, ClickVay.vn và các đối tác có thể gửi thông tin của bạn cho các nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ liên quan đến nhu cầu của bạn. Và bạn cũng chấp thuận để ClickVay.vn và các đối tác có thể liên lạc với bạn bằng cách sử dụng thông tin bạn đã cung cấp qua hệ thống kinh doanh của ClickVay.vn. Vào bất cứ lúc nào bạn không muốn tiếp tục nhận được thông tin liên lạc từ ClickVay.vn, bạn có thể gọi điện trực tiếp vào số hotline của ClickVay.vn để nêu ra yêu cầu của mình, hoặc thực hiện theo chỉ dẫn ở trong liên kết này trong trường hợp bạn muốn chấm dứt nhận thư điện tử tin tức (newsletter) từ chúng tôi.
6. Sau khi khoản vay của Khách Hàng được chấp nhận và nhận giải ngân từ ClickVay.vn và/hoặc đối tác cho vay ClickVay.vn, Khách Hàng có trách nhiệm thanh toán đầy đủ giá trị khoản vay khi đến hạn. Trong trường hợp Khách Hàng không thực hiện đúng nghĩa vụ thanh toán nợ, ClickVay.vn và/hoặc đối tác cho vay ClickVay.vn hoàn toàn có quyền gửi thông báo về gia đình, cơ quan quản lý địa phương của Khách Hàng hoặc đưa Khách Hàng ra truy tố trước pháp luật.
7. Khi bạn gửi và lưu thông tin của mình trên hệ thống ClickVay.vn, bạn đã cho phép chúng tôi lưu giữ các thông tin đó để thực hiện cuộc gọi trực tiếp, gửi email... để thảo luận, cung cấp hoặc thông báo cho bạn về các công việc liên quan đến yêu cầu của bạn. Khi yêu cầu bất kỳ dịch vụ nào từ ClickVay.vn, bạn đã cam kết rằng tất cả các thông tin bạn đã cung cấp là chính xác và đầy đủ, phù hợp theo quy định của pháp luật Việt Nam.
8. ClickVay.vn không đảm bảo rằng website và bất kỳ sản phẩm dịch vụ do ClickVay.vn cung cấp sẽ đáp ứng các yêu cầu của Khách Hàng hoặc đảm bảo rằng sự vận hành của website này không bị gián đoạn, không có sự chậm trễ, từ chối lệnh, bị lỗi, mất hoặc bị hủy bỏ thông tin. Mặc dù việc xây dựng các thông tin và các tài liệu trên website này đã được thực hiện với sự thận trọng tối đa, những thông tin được cung cấp cho Khách Hàng như “tại thời điểm” truy cập website của Khách Hàng mà không có bất cứ sự bảo đảm nào dưới bất kỳ hình thức nào về việc không vi phạm, tính bảo mật, chính xác, phù hợp với một mục đích cụ thể nào đó hoặc không có vi rút máy tính liên quan đến các thông tin, tài liệu trên website này.

PHẦN 2: QUY ĐỊNH ĐĂNG KÝ PHƯƠNG THỨC GIAO DỊCH VÀ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG

Bằng việc “đã đọc và đồng ý” với “Điều khoản Điều kiện” này cùng với việc xác thực Mã OTP hợp lệ được gửi đến số điện thoại đăng ký của Khách Hàng, Khách hàng đồng ý vô điều kiện và không hủy ngang rằng Khách Hàng đã thực hiện yêu cầu ký kết các hợp đồng và sử dụng các dịch vụ do ClickVay.vn và/hoặc các đối tác của ClickVay.vn cung cấp (bao gồm nhưng không giới hạn dịch vụ tư vấn tài chính cho khoản vay cầm cố của ClickVay.vn và dịch vụ cho vay cầm cố của đối tác cho vay) (“Yêu Cầu Dịch Vụ”) và theo đó xác nhận đã đọc kỹ, hiểu, đồng ý và chịu sự ràng buộc với các điều khoản và điều kiện sau:
1. Các Hợp Đồng giữa Khách Hàng và các Bên tương ứng (bao gồm nhưng không giới hạn ClickVay.vn và/hoặc đối tác cho vay của ClickVay.vn và/hoặc các đối tác của ClickVay.vn ) theo các điều khoản điều kiện hợp đồng cụ thể ở Phần 3 bên dưới được ký kết hợp lệ kể từ thời điểm ClickVay.vn và/hoặc các đối tác tương ứng theo các Hợp Đồng đồng ý Yêu Cầu Dịch Vụ của Khách Hàng bằng việc gửi Thông Báo Đến Khách Hàng (như được định nghĩa tại Khoản 4 bên dưới) qua tin nhắn đến số điện thoại và/hoặc email đăng ký của Khách Hàng để xác nhận Yêu Cầu Dịch Vụ đã được chấp nhận. Khoản vay cầm cố sẽ được giải ngân cho Khách Hàng sau khi ClickVay.vn và/hoặc đối tác cho vay ClickVay.vn xác nhận chấp nhận Yêu cầu Dịch Vụ theo cách thức nêu trên. Bằng việc giao kết các Hợp Đồng theo quy định tại Khoản này, Khách hàng theo đây xác nhận đã đọc, hiểu rõ, đồng ý, chịu sự ràng buộc pháp lý đối với các Hợp đồng cũng như tất cả các nội dung, hình thức thể hiện trong các văn bản được ClickVay.vn và/hoặc đối tác ClickVay.vn gửi cho Khách hàng thông qua Phương thức Đăng Ký Giao Dịch. Để tránh hiểu lầm, việc giao kết các Hợp Đồng theo các phương thức không được quy định theo đây sẽ tùy thuộc vào quyết định của ClickVay.vn và/hoặc đối tác ClickVay.vn trong từng thời kỳ.
2. Việc hủy bỏ/ khước từ việc giao kết bất kỳ Hợp Đồng nào tại Phần 3 đều được xem là việc hủy bỏ/ khước từ các Hợp Đồng còn lại và các Hợp Đồng đều không phát sinh hiệu lực.
3. Vì mục đích của Điều Khoản Điều Kiện này, “Thông Báo Đến Khách Hàng” có nghĩa là các thông báo/ chấp thuận/ xác nhận (tùy từng trường hợp) hợp lệ của ClickVay.vn và/hoặc đối tác ClickVay.vn gửi cho Khách Hàng về các nội dung nhất định được tham chiếu theo Điều Khoản Điều Kiện này, được thực hiện qua hình thức tin nhắn gửi đi từ tổng đài tin nhắn “ClickVay.vn ” (hoặc thương hiệu, tên gọi khác theo quyết định của ClickVay.vn trong từng thời kỳ) và/hoặc gọi điện thoại trực tiếp từ Trung tâm dịch vụ khách hàng số 089.8586008 (hoặc số điện thoại khác có thể được ClickVay.vn thay đổi từng thời kỳ và được cập nhật trên website và/hoặc website khác do ClickVay.vn chỉ định theo từng thời kỳ) (“Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng”) đến số điện thoại di động của Khách Hàng như được đăng ký tại website ClickVay.vn (“Điện Thoại Đăng Ký”) và/hoặc gửi thư điện tử (email) trực tiếp đến địa chỉ thư điện tử của Khách hàng được đăng ký tại website ClickVay.vn (“Email Đăng Ký”) và/hoặc bằng hình thức khác mà ClickVay.vn cho là phù hợp.
4. Khách hàng xác nhận chính thức đăng ký phương thức giao dịch để nhận/gởi văn bản liên quan đến việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch có liên quan với ClickVay.vn và/hoặc đối tác cho vay và/hoặc đối tác của ClickVay.vn bao gồm nhưng không giới hạn các hình thức như điện thoại, bưu điện, tin nhắn, email… (“Phương Thức Đăng Ký Giao Dịch”) phù hợp với các thông tin do Khách hàng đã cung cấp.
5. Khách hàng đồng ý sử dụng Mật khẩu một lần OTP (“Mã OTP”) được cung cấp từ hệ thống của ClickVay.vn và/hoặc đối tác cho vay và/hoặc đối tác của ClickVay.vn cho Khách hàng để xác thực các thông tin có liên quan và được sử dụng như một trong những cách nhận diện Khách hàng. ClickVay.vn và/hoặc đối tác cho vay và/hoặc đối tác của ClickVay.vn sẽ gửi mã OTP qua tin nhắn SMS (OTP SMS) đến số điện thoại di động khách hàng đã đăng ký với ClickVay.vn và/hoặc đối tác cho vay và/hoặc đối tác của ClickVay.vn. Khách hàng miễn trừ cho ClickVay.vn và/hoặc đối tác cho vay và/hoặc đối tác của ClickVay.vn mọi thiệt hại xảy ra nếu ClickVay.vn và/hoặc đối tác cho vay và/hoặc đối tác của ClickVay.vn sử dụng mã OTP này theo đúng Phương Thức Đăng Ký Giao Dịch và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra;
6. Theo đó, bất kỳ Thông Báo Đến Khách Hàng hoặc bất kỳ thông báo nào do ClickVay.vn và/hoặc đối tác cho vay và/hoặc đối tác của ClickVay.vn gửi tới Khách Hàng liên quan đến việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch có liên quan với ClickVay.vn và/hoặc đối tác cho vay và/hoặc đối tác của ClickVay.vn bằng Phương Thức Đăng Ký Giao Dịch sẽ được coi là đã gửi cho Khách hàng kể từ thời điểm cuộc điện thoại/tin nhắn/ thư điện tử (email) của ClickVay.vn và/hoặc đối tác cho vay và/hoặc đối tác của ClickVay.vn được tiếp nhận bởi/gửi cho Khách Hàng và Khách hàng không có khiếu nại, khiếu kiện gì về sau;
7. Bằng việc lựa chọn phương thức giao dịch này, Khách Hàng xác nhận: (i) Tất cả thông tin cung cấp cho ClickVay.vn và/hoặc đối tác cho vay và/hoặc đối tác của ClickVay.vn thuộc quyền quản lý, sử dụng, sở hữu của Khách Hàng; đúng sự thật; chính xác trên mọi phương diện, không có thông tin nào được che giấu hoặc làm sai lệch. Khách Hàng hoàn toàn nhận thức được mọi rủi ro bao gồm nhưng không giới hạn về lỗi, bảo mật/riêng tư, thực hiện sai và/hoặc bị giả mạo khi lựa chọn Phương Thức Đăng Ký Giao Dịch phù hợp với thông tin Khách Hàng cung cấp để nhận/gởi văn bản liên quan đến việc thực hiện Hợp Đồng với ClickVay.vn và/hoặc đối tác cho vay và/hoặc đối tác của ClickVay.vn ; (ii) Tất cả văn bản giao dịch liên quan đến việc thực hiện Hợp Đồng với ClickVay.vn và/hoặc đối tác cho vay và/hoặc đối tác của ClickVay.vn được Khách Hàng nhận/gởi đến ClickVay.vn và/hoặc đối tác cho vay và/hoặc đối tác của ClickVay.vn theo Phương Thức Đăng Ký Giao Dịch phù hợp với các thông tin có Khách Hàng cung cấp có giá trị ràng buộc và hiệu lực pháp lý ngay cả khi ClickVay.vn và/hoặc đối tác cho vay và/hoặc đối tác của ClickVay.vn không nắm giữ bản gốc của các chứng từ này; (iii) Cam kết vô điều kiện ràng buộc nghĩa vụ đối với các Hợp đồng ký kết với ClickVay.vn và/hoặc đối tác cho vay và/hoặc đối tác ClickVay.vn trong trường hợp đối tác cho vay đã giải ngân cho Khách Hàng theo các hình thức đã thỏa thuận tại Hợp Đồng với đối tác cho vay; (iv) Cung cấp bản gốc văn bản giao dịch liên quan đến việc thực hiện Hợp Đồng với ClickVay.vn và/hoặc đối tác cho vay và/hoặc đối tác của ClickVay.vn mà Khách Hàng đã ký kết hợp lệ cho ClickVay.vn và/hoặc đối tác cho vay và/hoặc đối tác của ClickVay.vn khi được ClickVay.vn và/hoặc đối tác cho vay và/hoặc đối tác của ClickVay.vn yêu cầu. Nếu có mâu thuẫn giữa bản gốc của các chứng từ và bản mà ClickVay.vn và/hoặc đối tác cho vay và/hoặc đối tác của ClickVay.vn đã nhận trước đó theo đúng Phương Thức Đăng Ký Giao Dịch, bản ClickVay.vn và/hoặc đối tác cho vay và/hoặc đối tác của ClickVay.vn đã nhận được ưu tiên áp dụng và Khách Hàng phải hoàn tất các thủ tục hoàn thiện theo yêu cầu của ClickVay.vn và/hoặc đối tác cho vay và/hoặc đối tác của ClickVay.vn.
8. Khách Hàng mặc nhiên thừa nhận Khách Hàng thuộc đối tượng hợp pháp để giao dịch với ClickVay.vn và/hoặc các đối tác của ClickVay.vn theo các quy định của ClickVay.vn ; các đối tác và quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.
9. ClickVay.vn có toàn quyền thay đổi hoặc chấm dứt bất kỳ tính năng nào của trang web, cũng như thay đổi các điều khoản và điều kiện áp dụng theo đây vào bất kỳ lúc nào và không cần báo trước. Những thay đổi, chỉnh sửa, bổ sung hoặc xóa bỏ sẽ có hiệu lực ngay sau khi được cập nhật và đăng tải trên tất cả các trang web của ClickVay.vn, các trang web con, trang web liên kết... Mọi dịch vụ hay sản phẩm đang được bạn sử dụng thông qua website sẽ phải chấp nhận các thay đổi cập nhật đó.

PHẦN 3: CÁC HỢP ĐỒNG GIAO KẾT VÀ BIỂU LÃI SUẤT, PHÍ

Các điều khoản và điều kiện của các Hợp Đồng và Biểu lãi suất, phí bên dưới chỉ có giá trị tham khảo và có thể được thay đổi, sửa đổi, thay thế… bởi ClickVay.vn và/hoặc đối tác cho vay của ClickVay.vn và/hoặc các đối tác của ClickVay.vn trong từng thời kỳ mà không cần thông báo trước cho Khách Hàng. Trong mọi trường hợp, điều khoản điều kiện và Biểu lãi suất, phí của Hợp Đồng được gửi qua số điện thoại đăng ký và/hoặc vào Email Đăng Ký của Khách Hàng theo Thông Báo Đến Khách Hàng nêu tại Khoản 1 Phần 2 nêu trên là bản cuối cùng và có hiệu lực ràng buộc:
1. Hợp đồng cho vay cầm cố
2. Hợp đồng gửi giữ tài sản
3. Hợp đồng dịch vụ tư vấn
4. Biểu phí của ClickVay.vn
5. Biểu lãi suất/phí của đối tác ClickVay.vn

PHẦN 4: DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH CHO KHOẢN VAY CẦM CỐ

ClickVay.vn cung cấp cho Khách Hàng dịch vụ tư vấn tài chính đối với các khoản vay cầm cố do đối tác của ClickVay.vn cung cấp. Bằng việc thực hiện đăng ký vay trên trang web ClickVay.vn, Khách Hàng đang đưa ra và thực hiện yêu cầu được sử dụng dịch vụ tư vấn tài chính do ClickVay.vn cung cấp và yêu cầu được cấp khoản vay do các đối tác của ClickVay.vn cung cấp, tùy thuộc vào các quy định sau:
1. ClickVay.vn là nền tảng tiếp thị tạo ra các đầu mối khách hàng có nhu cầu được cấp nguồn vốn. ClickVay.vn không phải là đối tác cho vay, không ra quyết định cấp vốn, cho nên không có cam kết cho vay với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào. Dịch vụ của ClickVay.vn là tư vấn đặc tính sản phẩm vay, tư vấn thủ tục, hồ sơ giấy tờ, điều kiện vay vốn, hỗ trợ các thủ tục có liên quan đến khoản vay… cho khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ tại hệ thống kinh doanh ClickVay.vn. Theo đó, Khách Hàng không phải thanh toán phí dịch vụ tư vấn tài chính cho ClickVay.vn khi Khách Hàng không tiến hành khoản vay thành công với các đối tác cho vay và phí tư vấn sẽ được quy định cụ thể tại hợp đồng cung cấp dịch vụ sẽ được ký kết giữa Khách hàng và ClickVay.vn.
2. Khi gửi yêu cầu vay vốn, bạn cho phép ClickVay.vn và các đối tác cho vay xác minh tính chính xác và tính xác thực về các thông tin bạn đã cung cấp bằng các công cụ nội bộ hoặc với sự hỗ trợ của bên thứ ba. Cụ thể, bạn cho phép đối tác cho vay xác minh tình trạng việc làm của bạn bằng cách liên hệ với tổ chức nơi bạn đã hoặc đang làm việc... Trong mọi trường hợp, đối tác cho vay có thể kiểm tra bất kỳ thông tin thân nhân, thông tin thu nhập, thông tin tín dụng... mà bạn đã cung cấp.
3. Bất kỳ yêu cầu vay vốn bạn gửi tới ClickVay.vn, trực tiếp tại văn phòng hay điền phiếu trực tuyến, đều KHÔNG phải là một bản đề nghị cho vay dành cho một tổ chức tín dụng hay công ty tài chính hay đối tác cho vay. Thay vào đó, đó là một thao tác thu thập thông tin nhu cầu vay vốn, để từ đó, ClickVay.vn có thể hỗ trợ kết nối Khách hàng đến với khoản vay và đối tác cho vay phù hợp. Sau đó bạn cũng có thể phải cung cấp thêm một số thông tin giấy tờ cho các đối tác cho vay để hoàn thiện hồ sơ cho vay.
4. Việc sử dụng dịch vụ Đăng ký Vay trên website ClickVay.vn bởi Khách Hàng không cấu thành việc ký kết Hợp Đồng với ClickVay.vn hay đối tác cho vay. Khoản vay được cấp sẽ tùy thuộc vào sự phê duyệt của đối tác cho vay đối với yêu cầu của Khách Hàng. Trong thời gian thẩm định xét duyệt, đối tác cho vay có quyền chấp nhận hoặc từ chối cho bạn (hoặc người cùng vay) vay tiền, và cho bạn vay một số tiền khác số tiền bạn đã yêu cầu.
5. ClickVay.vn không phải là đại lý (đại diện) của bạn. Bạn nên dựa vào phán đoán và đánh giá của riêng bạn trong việc quyết định chọn ra sản phẩm cho vay phù hợp với điều kiện cá nhân hay tổ chức của Khách Hàng. Đối tác cho vay và các đơn vị cung cấp dịch vụ liên quan sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với các dịch vụ/sản phẩm đã cung cấp cho bạn. ClickVay.vn không chịu trách nhiệm với bất kỳ thiệt hại hoặc chi phí phát sinh từ việc bạn sử dụng dịch vụ của các đơn vị đó.
6. Các thông tin (dữ liệu) bạn cung cấp cho ClickVay.vn là các thông tin sơ bộ (sơ duyệt) để chúng tôi tìm ra các chương trình cho vay phù hợp với bạn nhất. Những thông tin này không cấu thành nên một một bản tạm duyệt vay vốn, quyết định cho vay hoặc khoản cho vay (hoặc bất kỳ khái niệm tương tự nào khác). ClickVay.vn không đảm bảo bạn sẽ chắc chắn vay vốn thành công tại bất kỳ đối tác cho vay nào. Quy trình và tiêu chuẩn duyệt vay vốn là do các đối tác cho vay quy định.
Tương tự, ClickVay.vn không đảm bảo rằng các mức lãi suất và điều khoản cho vay do các đối tác cho vay cung cấp là tốt nhất hay rẻ nhất trên thị trường. Các bản chào cho vay, các quyết định tạm thời của các đối tác cho vay có thể được thay đổi theo thời gian do các diễn biến của thị trường. Lãi suất và biểu phí do các đối tác cho vay cung cấp có thể lên hay xuống tùy thuộc vào chất lượng hồ sơ tín dụng của bạn như tài sản đảm bảo, mức thu nhập, lịch sử tín dụng, tỷ suất nợ trên thu nhập, số tiền đề nghị vay... Để thực hiện dịch vụ của mình, ClickVay.vn và các đối tác cho vay có thể yêu cầu bạn và người cùng vay cung cấp tên, số CMND, địa chỉ, số điện thoại, ngày sinh và các thông tin cá nhân quan trọng khác để chuẩn bị hồ sơ vay và hồ sơ liên quan cho bạn.
7. Khách Hàng đồng ý và cho phép ClickVay.vn và chủ sở hữu/chủ sử dụng website chuyển giao và tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba bất cứ thông tin nào liên quan tới Khách Hàng được cung cấp khi Đăng ký Vay trên website ClickVay.vn và/hoặc vấn đề liên quan đến Hợp Đồng này và/hoặc tài liệu bảo đảm tại bất cứ thời điểm nào mà ClickVay.vn theo quyết định của mình cho là đúng đắn và cần thiết mà không phải chịu trách nhiệm với Khách Hàng. Khách Hàng theo đây đồng ý rằng những thông tin nói trên có thể được sử dụng, mã hóa, truyền tải và lưu trữ bởi ClickVay.vn, đối tác của ClickVay.vn và công ty quản lý, các chi nhánh, công ty con và các công ty thành viên khác của ClickVay.vn (bất kể trong hay ngoài lãnh thổ Việt Nam) và/hoặc được trao đổi cho hoặc với tất cả các bên mà ClickVay.vn thấy cần thiết trong phạm vi pháp luật cho phép. Tất cả những hành động trên sẽ không có bất kỳ trách nhiệm nào đối với Khách Hàng. Khách Hàng hoàn toàn chấp thuận đối với những hành động đó và tuyên bố rằng không cần thiết hay bắt buộc một sự chấp thuận nào khác của Khách Hàng thêm nữa.
8. Về phía các đối tác cho vay, trước khi giải ngân vốn vay, bạn có thể sẽ phải trả một số chi phí cho đối tác cho vay liên quan đến khoản vay như phí phê duyệt hồ sơ vay, phí giải ngân, phí quản lý khoản vay, các phí liên quan đến tài sản đảm bảo (nếu có)... Tất cả các chi phí này là do đối tác cho vay quy định.

PHẦN 5: CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

ClickVay.vn tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của Bạn. Xin vui lòng đọc bản Chính sách bảo mật dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của Bạn.
1. Nguyên tắc bảo mật
ClickVay.vn đảm bảo rằng các thông tin cá nhân của Bạn sẽ được bảo mật theo quy định pháp luật trong phạm vi quản lý của ClickVay.vn.
ClickVay.vn có thể lưu trữ và sử dụng thông tin của Bạn cho bất kỳ mục đích để: (i) hỗ trợ Bạn sử dụng sản phẩm, dịch vụ của ClickVay.vn ; (ii) thực hiện các hoạt động quảng bá, tiếp thị; (iii) thực hiện các bản khảo sát khách hàng và nghiên cứu thị trường; (iv) cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ của ClickVay.vn ; và (v) quản trị, lập các thống kê về tình hình sử dụng website cũng như xem xét, nâng cấp nội dung và giao diện của website.
Để thực hiện các mục đích trên, ClickVay.vn có thể chuyển thông tin cá nhân của Bạn đến công ty mẹ của ClickVay.vn, đối tác cung cấp các sản phẩm cho vay cầm cố, công ty đối tác, công ty thuộc tập đoàn mẹ của ClickVay.vn, các đơn vị thuộc ClickVay.vn, công ty con, công ty liên kết, hoặc các đại lý, đối tác, bên cung cấp dịch vụ của chúng tôi trong phạm vi được pháp luật cho phép mà không cần thêm bất kỳ sự chấp thuận nào khác của Bạn. Trong trường hợp này, ClickVay.vn sẽ cố gắng để đảm bảo các đơn vị thuộc ClickVay.vn, các nhân viên của chúng tôi và tất cả các bên thứ ba được phép truy cập thông tin của Bạn được yêu cầu phải tuân thủ các nghĩa vụ bảo mật của chúng tôi.
Website của ClickVay.vn có thể có các liên kết đến các website khác. Các website liên kết này có thể không thuộc phạm vi quản lý của ClickVay.vn và ClickVay.vn không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ website liên kết nào.
2. Bản quyền và thương hiệu
ClickVay.vn là chủ sở hữu của các thương hiệu, biểu tượng và các nhãn mác sản phẩm/dịch vụ đăng tải trên trang Web này. Những người truy cập vào trang Web này không được phép sử dụng các tài sản nêu trên nếu không được sự cho phép trước của ClickVay.vn bằng văn bản.
ClickVay.vn có toàn quyền chỉnh sửa nội dung trong trang này và Chính sách bảo mật mà không cần phải cảnh báo hoặc báo trước.